Συστήματα πληροφορικής και παράκτια περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Συστήματα πληροφορικής και παράκτια περιβαλλοντική βιωσιμότητα» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να κατανοεί πλήρως τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας για την παρακολούθηση, ανάλυση και διαχείριση παράκτιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, βοηθώντας στη βιωσιμότητα των παράκτιων πόρων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Συστήματα πληροφορικής και παράκτια περιβαλλοντική βιωσιμότητα» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει ώστε να διαχειρίζεται ορθά τα προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση των παράκτιων περιοχών συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Παρακολούθηση κατάστασης των παράκτιων περιβαλλόντων μέσω συστημάτων πληροφορικής
  • Συμμετοχή στην ανάλυση των δεδομένων
  • Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην ευαισθητοποίηση για την παράκτια περιβαλλοντική βιωσιμότητα

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top