Ποιοί Είμαστε

Η iCert ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 17024 και κατόπιν διεξαγωγής εξετάσεων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ενωμένα χέρια

Αποστολή της iCert είναι να συμβάλλει στην πιστοποίηση ταλαντούχων υποψηφίων με σκοπό την καλύτερη δυνατή επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και να εξυπηρετήσει την πιστοποίηση και τη στελέχωση πρωτοπόρων επιχειρήσεων με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο πιστοποίησης, η iCert είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά.

 

Τα έμπειρα στελέχη μας επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πιστοποίηση επαγγελματιών διαφορετικών ιδιοτήτων που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας ειδικά όταν πρόκειται για ψηφιακές δεξιότητες, πιστοποίηση συστημάτων και πρωτόκολλα ασφαλείας.

Από την πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου έως πιστοποιήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα και τα συστήματα περιβάλλοντος, ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης, με την ομάδα πιστοποίησης της iCert μπορείτε να βελτιώσετε και να πιστοποιήσετε γνώσεις και διαδικασίες ώστε να ξεχωρίσετε στον επαγγελματικό στίβο καθώς και να πραγματοποιήσετε και να ενδυναμώσετε το εταιρικό σας όραμα.

Στόχος της iCert είναι η πιστοποίηση των γνώσεων τεχνικών επαγγελμάτων φυσικών προσώπων, όπως καθορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων και τους εκάστοτε Ειδικούς Κανονισμούς Πιστοποίησης Προσώπων (ανά Σχήμα Πιστοποίησης). Η Διοίκηση του ΦΠΠ, πιστεύοντας στη συνεχή βελτίωση των ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την πολιτική ποιότητάς του:

 

 • Ανεξαρτησία όλων των εμπλεκομένων στις δραστηριότητες Πιστοποίησης Προσώπων από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους.
 • Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.
 • Συνεχής παροχή υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης που έχει απονεμηθεί στο ΦΠΠ από το ΕΣΥΔ.
 • Εξασφάλιση τόσο της αμερόληπτης διεξαγωγής των εξετάσεων, όσο και της διαφάνειας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
 • Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του ΦΠΠ.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και ενημέρωσης στους αιτούντες, υποψηφίους και πιστοποιημένα πρόσωπα.
 • Συμμετοχή κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης του ΦΠΠ.
 • Αξιολόγηση όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες πιστοποίησης προσώπων στο πλαίσιο του διαπιστευμένου Συστήματος Διαχείρισης του ΦΠΠ.
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων ασφάλειας.
 • Έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.
 • Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού του ΦΠΠ για το περιεχόμενο του Συστήματος Διαχείρισης και τις απαιτήσεις για τη συμμετοχή του σε αυτό, στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων του.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της ακεραιότητας του ΦΠΠ.

 

Η παρούσα πολιτική ορίζει το πλαίσιο και τις αρχές αμεροληψίας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που είναι υποχρεωτικές για όλο το προσωπικό του ΦΠΠ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Πιστοποίησης, των Επιτροπών Διασφάλισης Αμεροληψίας και των Επιστημονικών Επιτροπών του εκάστοτε Σχήματος Πιστοποίησης.

Ως εμπιστευτικές, θεωρούνται όλες οι πληροφορίες και στοιχεία των αιτούντων, υποψηφίων, πιστοποιημένων προσώπων και πελατών του ΦΠΠ, που βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. έγγραφο) και σε οποιαδήποτε μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό) και σχετίζονται με τη διαδικασία πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση, το προσωπικό της iCert, εργαζόμενοι και συνεργάτες, δεσμεύονται:

 • να μην αποκαλύπτουν, μεταδίδουν ή αναπαράγουν καμία πληροφορία ή στοιχεία σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και φορείς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του προσώπου ή του οργανισμού στο(ν) οποίο ανήκει η πληροφορία,
 • να διαφυλάσσουν και προστατεύουν κάθε εμπιστευτική πληροφορία που έρχεται σε γνώση του ΦΠΠ κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του (εργαζόμενοι και συνεργάτες)από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
 • να διατηρούν τα αρχεία και έγγραφα που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε κατάλληλα φυλασσόμενο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η χρήση, καταστροφή, απώλεια ή απόκτηση αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
 • να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους και τη Διοίκηση του ΦΠΠ σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή απώλεια ή απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και
 • να τηρεί την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των σχετικών πληροφοριών με εχεμύθεια ως προς αυτές, ακόμη και μετά την παύση της συνεργασίας (εργαζόμενου ή συνεργάτη) με το ΦΠΠ

Για να δείτε το έντυπο της διαδικασίας αντιμετώπισης Ενστάσεων και Παραπόνων παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Ο πιστοποιημένος θα πρέπει:

 1. να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά
 2. να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος
 3. να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την ικανότητα
 4. να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
 5. να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
 6. να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση
 7. να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια
 8. να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας
 9. να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε Σχήματος Πιστοποίησης
 10. να τηρεί πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας του.
 11. να μην χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο που να φέρει το ΦΠΠ σε κατάσταση ανυποληψίας, καθώς και να μην κάνει δηλώσεις σχετικά με την πιστοποίηση, τις οποίες ο ΦΠΠ θεωρεί παραπλανητικές ή μη επιτρεπτές
 12. να διακόπτει τη χρήση όλων των ισχυρισμών του που σχετίζονται με την πιστοποίηση και οι οποίοι περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στο ΦΠΠ ή στην πιστοποίηση αφού έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, καθώς και να επιστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το ΦΠΠ
 13. να μην χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό που κατέχει με παραπλανητικό τρόπο.

Για να ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του φορέα πατήστε ΕΔΩ.

Shopping Cart
Scroll to Top