Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την επάρκειά τους αλλά και τις γνώσεις τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας με υψηλές απαιτήσεις, οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις που προκύπτουν σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, να αποδεικνύουν την υπεροχή τους αλλά και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

 

Γενικά η επάρκεια ενός επαγγελματία προκύπτει μέσα από την πορεία του στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και την πορεία του στο επαγγελματικό στίβο (μη τυπική και άτυπη μάθηση). Η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων αυτής της πορείας, παράγει όφελος προφανώς στον ίδιο και στην επιχείρηση βεβαίως που τον απασχολεί αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, λόγω της πιο αποτελεσματικής, πιο αξιόπιστης, πιο παραγωγικής εργασίας.

Shopping Cart
Scroll to Top