Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο αντικείμενο «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις πληροφορικής και δομής ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ώστε να μπορεί να υποστηρίξει εργασίες επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και συντήρησης Η/Υ και δικτύων, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών τους. Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε κάποιο σχετικό τμήμα ή διεύθυνση ως: Διαχειριστές Δικτύων και Συστημάτων, Υπεύθυνοι Έργων Πληροφορικής, Διευθυντές Υπηρεσιών Η/Υ, Υπεύθυνοι Τεχνικής Υποστήριξης, Σχεδιαστές Πληροφοριακών Συστημάτων, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

 

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Καταγραφή προβλήματος ή/και ανάγκης πελάτη
  • Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης και επισκευής πληροφοριακών συστημάτων
  • Επιτήρηση δικτύων οργανισμών/επιχειρήσεων
  • Εντοπισμός βλαβών και σφαλμάτων Η/Υ & δικτύων

 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τουλάχιστον προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top