Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για έξυπνα νησιά»

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για έξυπνα νησιά» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για υιοθέτηση και χρήση βιώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιωτικές περιοχές και έχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας για το σκοπό αυτό. Έως εκ τούτου, η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για έξυπνα νησιά» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την λειτουργία και συντήρηση των ΑΠΕ με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Επικοινωνία και αποδοτική συνεργασία με συναδέλφους σε θέματα που αφορούν την προώθηση, λειτουργία και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας..
  • Διάκριση/αναγνώριση συστημάτων ΑΠΕ που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε νησιωτικές περιοχές.
  • Συμμετοχή σε διαδικασίες συντήρησης σχετικών συστημάτων.
  • Εφαρμογή περιβαλλοντικών και άλλων Κανονισμών που αφορούν σε σχετικά με τις ΑΠΕ συστήματα.

 

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top