Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να συμμετέχει αποτελεσματικά στις διαδικασίες πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης σε ενδεχόμενες καταστροφές και κρίσεις. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται με τα ορθά μέτρα και στρατηγικές τα γεγονότα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των ΟΤΑ.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • παρακολούθηση των ενεργειών που αφορούν στον εντοπισμό πιθανών απειλών.
  • συμμετοχή στη δημιουργία στρατηγικών αντιμετώπισης.
  • επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς για σχετικά με τους κινδύνους των ΟΤΑ θέματα.
  • παροχή υποστήριξης στην ομαλή λειτουργία του σχεδίου διαχείρισης κρίσεων.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top