Στέλεχος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Εξωστρέφειας και Δικτύωσης

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Στέλεχος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και Δικτύωσης» ορίζεται ως το άτομο που είναι ικανό να συντάσσει επιχειρηματικά σχέδια, να βρίσκει πηγές χρηματοδότησης, να ανακαλύπτει και να επιχειρεί τρόπους δικτύωσης και νέες συνεργασίες. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας και Δικτύωσης» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αλλά και στην εφαρμογή της στην πράξη. Στα πιθανά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Ανάπτυξη/ σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης
  • Δικτύωση της κοινωνικής επιχείρησης
  • Διαχείριση Σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Εφαρμογή τεχνικών Μάρκετινγκ
  • Διερεύνηση αναγκών ενδιαφερόμενων μερών

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) ή

Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο, διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top