Στέλεχος υποστήριξης μηχανογράφησης και οργάνωσης αποθήκης

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Στέλεχος υποστήριξης μηχανογράφησης και οργάνωσης αποθήκης» θα ορίζεται ως το άτομο που μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ηλεκτρονικών λογιστικών συστημάτων και της οργάνωσης της αποθήκης μιας επιχείρησης. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος υποστήριξης μηχανογράφησης και οργάνωσης αποθήκης» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να ασχολείται με εργασίες που αφορούν στην οργάνωση της αποθήκης και στη μηχανογράφηση.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • χρήση λογισμικών συστημάτων για τον έλεγχο των αποθεμάτων
  • παρακολούθηση απογραφών
  • συμμετοχή στην οργάνωση της αποθήκης.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top