Τελευταία Νέα

microVET – Introducing micro-credentials to the digital era of VET (2021-2024)

Το έργο αυτό στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) αλλά και της κατάρτισης γενικότερα, μέσω της παροχής ευέλικτων, περιεκτικών και εξαιρετικά εφαρμόσιμων προσφορών κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

 

Το έργο MicroVET στοχεύει στα εξής:

 

  • Εξοικείωση των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και γενικά των παρόχων κατάρτισης με την προσέγγιση των μικροδιαπιστευτηρίων, προκειμένου να μπορούν να την ενσωματώσουν στις τακτικές τους δραστηριότητες κατάρτισης.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτών και των παρόχων κατάρτισης να υιοθετούν νέες, καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και την παροχή εκπαίδευσης, καθώς και για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευόμενων.
  • Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης και απασχόλησης των εκπαιδευομένων/καταρτιζόμενων μέσω της παροχής δωρεάν microVET μαθημάτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων κατάρτισης και των παραγόντων της αγοράς εργασίας, για τον καλύτερο εντοπισμό των κενών και των ελλείψεων από άποψη δεξιοτήτων και την αντιμετώπισή των κενών και των ελλείψεων αυτών μέσω στοχευμένων προσφορών κατάρτισης που συνδέονται με μικροδιαπιστευτήρια.
  • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας με στόχο τον εντοπισμό κοινών λύσεων στις ευρωπαϊκές προκλήσεις.
  • Προώθηση της υιοθέτησης ευρωπαϊκών εργαλείων για την αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 

Δραστηριότητες

  • Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την ανάπτυξη μαθημάτων microVET, που συνδέονται με τα μικροδιαπιστευτήρια.
  • Η ανάπτυξη ενός πλαισίου για τους πρεσβευτές μικροδιαπιστευτηρίων, με στόχο την ενίσχυση της οικοδόμησης της ικανότητας υιοθέτησης νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη και την παροχή εκπαίδευσης, καθώς και για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αυτών που παρέχουν κατάρτιση.
  • Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής συμμαχίας για τα μικροδιαπιστευτήρια (ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για τον εντοπισμό κοινών λύσεων στις ευρωπαϊκές προκλήσεις και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παρόχων κατάρτισης και παραγόντων της αγοράς εργασίας).
  • Η διοργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων με στόχο τη σχετική με τα παραπάνω ενημέρωση, προκειμένου να συμβάλει στη διάδοση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και για να δείξει τη δυνατότητα εφαρμογής τους στις τρέχουσες ανάγκες των ομάδων-στόχων, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της μετάβασης σε πιο καινοτόμες προσεγγίσεις κατάρτισης και επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 

 

Συνεργάτες του έργου:

ESHA (Ολλανδία)

 

AKMI (Ελλάδα)

Znam i Moga (KNOW AND CAN ) (Βουλγαρία)

CEPROF (Ισπανία)

CESIE (Ιταλία)

iCert (Ελλάδα)

Novel (Λουξεμβούργο)

 

Shopping Cart
Scroll to Top