Στέλεχος Multilingual call center & Sales

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Στέλεχος Multilingual call center & Sales» ορίζεται ως το άτομο που είναι ικανό να υποστηρίζει την εξωστρέφεια της επιχείρησης και να είναι υπεύθυνο για ανάπτυξη «υγιών» εμπορικών σχέσεων με την παγκόσμια πελατεία, δίχως πολιτιστικά, κοινωνιολογικά ή γλωσσικά εμπόδια. Τα στελέχη εξειδικευμένων πολύγλωσσων τηλεφωνικών κέντρων και πωλήσεων είναι ικανά να συνεργάζονται στενά με διεθνείς πελάτες.

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Στέλεχος Multilingual call center & Sales» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιος ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια βελτιωμένη ροή εργασιών που αφορούν στην εισερχόμενη και την εξερχόμενη υποστήριξη, στην συλλογή απαιτήσεων διεθνών πελατών και στην εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ και τηλεφωνικών/ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Στα πιθανά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Αποδοχή εισερχομένων κλήσεων και διαχείριση αιτημάτων πελατών.
  • Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας πελατών.
  • Παροχή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες
  • Καταχώριση παραγγελιών/ κρατήσεων
  • Εφαρμογή τεχνικών Μάρκετινγκ
  • Διαχείριση παραπόνων πελατών

Διαχείριση πελατειακών σχέσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top