Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων

Το «Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων» αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που εκτελούν χημική δραστηριότητα και διαχειρίζονται χημικά απόβλητα. Είναι σε θέση να αξιολογεί τις επιδράσεις της χημικής βιομηχανίας στο περιβάλλον που προκύπτουν από αυτές τις δραστηριότητες, γνωρίζοντας τις σχετικές έννοιες και βασικές νομοθετικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Διαθέτει επίσης τις βασικές γνώσεις διαχείρισης των χημικών αποβλήτων και γνωρίζει τις μεθόδους καθαριότητας ρυπασμένων χώρων. Είναι ικανό να αναγνωρίσει πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση χημικών αποβλήτων ή με τις προδιαγραφές του χώρου εργασίας και εκτελεί τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Εκπαίδευση σε ΙΕΚ (μονοετής ή διετής) σε συναφή αντικείμενα (π.χ. Τεχνικός Ελέγχου ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Τεχνικός Χημικών Εγκαταστάσεων) και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 1ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία
  • Απολυτήριο Γυμνασίου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 2ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Δημοτικού- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση – 3,5 έτη κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 4 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top