Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» αποδεικνύει τις γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ένα πρόσωπο, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ενός οργανισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ειδικότερα, ο ΥΠΔ αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, (α) να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, καθώς και το προσωπικό που απασχολούν, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, (β) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του οργανισμού με το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά την προστασία δεδομένων, επίσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού που συμμετέχει σε πράξεις επεξεργασίας, (γ) να λειτουργεί ως σημείο επαφής για αιτήματα φυσικών προσώπων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς και (δ) να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να λειτουργεί ως σημείο επαφής με αυτή σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών συναφή με το αντικείμενο, ή
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top