Διαχειριστής Τροφίμων Και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής

Κατηγορία:

Ως «Διαχειριστής Τροφίμων και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής» νοείται ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολούμενος στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας ή και διάθεσης τροφίμων είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως εργαζόμενος στις σχετικές επιχειρήσεις ο οποίος έχει ως αντικείμενο την διαχείριση τροφίμων, την προμήθεια τροφίμων, την αποθήκευση/ συντήρησή τους και εν τέλει την διάθεση/ πώλησή τους σε πωλητές λιανικής ή απευθείας σε καταναλωτές.

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει τις γνώσεις για να ασκήσει τα παραπάνω καθήκοντα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου και Σχετική Επαγγελματική Κατάρτιση τουλάχιστον 10 ωρών.
  • Να είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. σε σχετικό αντικείμενο.
  • Να έχει ολοκληρώσει το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο παρ.3, αρθ.2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-1985) και να διαθέτει 3ετη επαγγελματική εμπειρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top