Στέλεχος Διεθνούς εμπορίου και Εξωστρέφειας

Κατηγορία:

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

Καθήκον του είναι η συλλογή πληροφοριών για τις ξένες αγορές προκειμένου να προετοιμάζει τις εμπορικές αποφάσεις και κινήσεις. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών. Διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παροχείς. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Το «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας» εκτελεί τα εξής:

  • μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
  • εξαγωγικές πωλήσεις
  • εισαγωγικές αγορές
  • συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό
  • διαχείριση διεθνών σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης με παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top