Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Χρήσης Χημικών Αποβλήτων

150.00

Το «Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών αποβλήτων» αφορά εργαζόμενους του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα που εκτελούν τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται χημικά απόβλητα. Ακόμα εκτελεί τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα (παραλαβής , μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης χημικών αποβλήτων) καθώς και τεχνικές εργασίες διορθωτικού χαρακτήρα δηλαδή εργασίες αντιμετώπισης και αποκατάστασης της ρύπανσης που προκλήθηκε από χημικά απόβλητα με σκοπό την πλήρη απορρύπανση και εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να φέρει εις πέρας τα παραπάνω.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Εκπαίδευση σε ΙΕΚ (μονοετής ή διετής) σε συναφή αντικείμενα (π.χ. Τεχνικός Ελέγχου ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Τεχνικός Χημικών Εγκαταστάσεων) και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 1ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία
  • Απολυτήριο Γυμνασίου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 2ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Δημοτικού- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση – 3,5 έτη κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 4 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top