Χειριστής εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Χειριστής εφαρμογών  Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές γνώσεις που αφορούν στην επαυξημένη πραγματικότητα για να εμπλουτίσει την τουριστική εμπειρία και να ενισχύσει την προσβασιμότητα στον πολιτισμό. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Χειριστής εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να υποστηρίζει την επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία  εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα.

 

Στα πιθανά/ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Εισαγωγή δεδομένων στις εφαρμογές VR (Εικονική πραγματικότητα) και AR (Επαυξημένη πραγματικότητα)
  • Συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις και τεχνολογίες σε VR και AR.
  • Δραστηριότητες αξιολόγησης σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών.
  • Συνεργασία με τα κατάλληλα άτομα (όπως για παράδειγμα σχεδιαστές και τεχνικοί εφαρμογών VR και AR και ειδικών σε θέματα τουρισμού για το σχεδιασμό εφαρμογών VR και AR), βάσει των απαιτούμενων.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ή

  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

ή

  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

Shopping Cart
Scroll to Top