Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων» ορίζεται ως το άτομο που γνωρίζει και μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή κατάλληλων τρόπων/μεθόδων προστασίας των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων τους από απειλές ψηφιακού χαρακτήρα. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων» αποδεικνύει τις βασικές γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται ορθά τους πιθανούς κινδύνους σε συστήματα και δίκτυα πληροφορικής αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Αντιμετώπιση συμβάντων/καταστάσεων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια
  • Εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών για τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων στα ψηφιακά μέσα
  • Συμμετοχή στην εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας
  • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προστασία των δεδομένων.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

 

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και κατ’ ελάχιστο 6 μήνες σχετική εργασιακή εμπειρία.

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top