Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων

150.00

Το «Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων» έχει την ευθύνη της ομαλής, παραγωγικής και ασφαλούς λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας καυσίμων ενεργώντας για τον σκοπό αυτό είτε απευθείας στο πεδίο, είτε μέσω συστημάτων τηλεχειρισμού και παρακολούθησης. Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να ελέγχει, καταγράφει και παρακολουθεί την χρονική εξέλιξη διαφόρων μεταβλητών λειτουργίας με σκοπό την διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων από τις επιθυμητές τιμές, όπως αυτές ορίζονται από της προφορικές ή γραπτές οδηγίες των προϊσταμένων του, της προδιαγραφές σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και του επιμέρους εξοπλισμού της αποτυπώνονται στα Εγχειρίδια Λειτουργίας του κατασκευαστή ή/και της Διαδικασίες Λειτουργίας της εγκατάστασης (Standard Operating Procedures) και φυσικά την κείμενη Νομοθεσία.

 

Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση (μέσω αναμίξεων, προσθήκης χημικών, διήθησης και άλλων διεργασιών) των τελικών προϊόντων, την παραλαβή και παράδοση της προβλεπόμενης ποιότητας και ποσότητας καυσίμων, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων μέσω αγωγών, δεξαμενόπλοιων, βυτιοφόρων κ.λπ. βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των διεθνών και διμερών συμβάσεων και των πρακτικών της βιομηχανίας ενέργειας. Εκδίδει της σχετικές άδειες εργασίας για της εργασίες συντήρησης ή μετατροπών ή επεκτάσεων που γίνονται στην εγκατάσταση ευθύνης του, προετοιμάζει τον υφιστάμενο εξοπλισμό για αυτές, παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και ελέγχει την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, βάσει των Διαδικασιών Ασφαλείας της εγκατάστασης και της κείμενης Νομοθεσίας. Ενημερώνει αρμοδίως σχετικά τους Προϊσταμένους και τους συναδέλφους του (αναλυτικά κατά την αλλαγή βάρδιας) ενώ επικοινωνεί με τα συνεργαζόμενα τμήματα υπηρεσίας στα πλαίσια των παραπάνω καθηκόντων του. Τα παραπάνω εκτελεί είτε αυτοπροσώπως είτε, ανάλογα με την ιεραρχική του θέση, δίδοντας σχετικές οδηγίες στους υφιστάμενους του χειριστές. Τους τελευταίους εκπαιδεύει, νουθετεί, παρακινεί και αξιολογεί με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη επιμόρφωση τους και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Εκπαίδευση σε ΙΕΚ (μονοετής ή διετής) σε συναφή αντικείμενα (π.χ. Τεχνικός Ελέγχου ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης, Τεχνικός Ελέγχου Υλικών) και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 1ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Λυκείου όλων των Τύπων, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία
  • Απολυτήριο Γυμνασίου όλων των Τύπων- Σεμιναριακή επιμόρφωση και κατάρτιση – 2ετή κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Απολυτήριο Δημοτικού- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση – 3,5 έτη κατ’ ελάχιστο εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας
  • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 40 ωρών και 4 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top