Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων επίβλεψης έργων και υποστήριξης αποφάσεων

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων επίβλεψης έργων και υποστήριξης αποφάσεων» ορίζεται ως το άτομο που έχει την ικανότητα να διακρίνει τα οφέλη και να γνωρίζει τις μεθόδους υλοποίησης και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της επίβλεψης έργων και υποστήριξης αποφάσεων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Χειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων επίβλεψης έργων και υποστήριξης αποφάσεων» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να αξιοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα για την αποτελεσματική επίβλεψη και λήψη αποφάσεων αναφορικά με το εκάστοτε έργο.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την πορεία των έργων.
  • Συμμετοχή στη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων.
  • Παρακολούθηση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος.
  • Παροχή υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων με χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

 

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Shopping Cart
Scroll to Top