Στέλεχος Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Στέλεχος Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων/ Food & Beverage Manager», ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι ικανό να είναι επικεφαλής του επισιτιστικού τμήματος μιας επιχείρησης. Δύναται να διοικήσει και να επιβλέπει την αποτελεσματική και την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης όπου στο σύνολο ή μέρος αυτής, υπάρχει εν λειτουργία χώρος εστίασης οποιασδήποτε μορφής και στον χώρο αυτό παρέχονται υπηρεσίες σίτισης, ποτά (αλκοολούχα και μη), καφές, γρήγορο γεύμα κτλ.

O Food & Beverage Manager  έχει την ευθύνη για την διαχείριση του μενού, και την ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση του τμήματός του και οι αρμοδιότητές του επεκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, τις παραγγελίες πρώτων υλών, εργαλείων, αναλωσίμων, την ολιστική διαχείριση των χώρων παραγωγής & εξυπηρέτησης και τέλος την επιλογή και τη διοίκηση προσωπικού σε νευραλγικές, διοικητικές, λειτουργικές και βοηθητικές θέσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

  • Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό έως το 1980 ή τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) ή
  • Να έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top