Στέλεχος Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

120.00

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου «Στελέχους Διοίκησης Επισιτιστικών Επιχειρήσεων/ Food & Beverage Manager»  πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος ώστε να οριστεί επικεφαλής του επισιτιστικού τμήματος μιας επιχείρησης. Δύναται να διοικήσει και να επιβλέπει την αποτελεσματική και την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης όπου στο σύνολο ή μέρος αυτής, υπάρχει εν λειτουργία χώρος εστίασης οποιασδήποτε μορφής και στον χώρο αυτό παρέχονται υπηρεσίες σίτισης, ποτά (αλκοολούχα και μη), καφές, γρήγορο γεύμα κτλ. O Food & Beverage Manager  έχει την ευθύνη για την ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση του τμήματός του και οι αρμοδιότητές του επεκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, τις παραγγελίες πρώτων υλών, εργαλείων, αναλωσίμων, την ολιστική διαχείριση των χώρων παραγωγής & εξυπηρέτησης και τέλος την επιλογή και τη διοίκηση προσωπικού σε νευραλγικές, διοικητικές, λειτουργικές και βοηθητικές θέσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό έως το 1980 ή τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top